Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

W niniejszej Polityce Prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Dodatkowo uzyskasz informację komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, jak również jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Dokument ten został zrealizowany w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

Kiedy poniżej piszemy o danych, mamy na myśli podane przez Ciebie dane użyte podczas zapisu na newsletter lub uzyskane z innych źródeł (imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu).

Informacje ogólne

 1. Operatorem strony internetowej prawdaohashimoto.pl (http://prawdaohashimoto.pl/) jest Piotr Klikowicz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Body Mind Soul Piotr Klikowicz, ul. Leśniówka 123, 25-146 Kielce, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9591686926, REGON 260444681 (dalej: „Body Mind Soul”).
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
 • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Administratorami Państwa danych osobowych są dwa podmioty działające na zasadzie współadministrowania. Są to:
  • StanLux Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśniówka 123, 25-146 Kielce, NIP: 9591960735,
   REGON: 361035361, kontakt email: office@stanlux.com
  • StanLux „Body Mind Soul” Piotr Klikowicz z siedzibą przy ul. Leśniówka 123, 25-146 Kielce NIP: 9591686926, REGON: 260444681 , kontakt email: bodymindsoulpoland@gmail.com

Administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy, pod adresem ul. Leśniówka 123,  25-146 Kielce, kontakt email:  office@stanlux.com

 1. Proces przetwarzania danych osobowych użytkowników strony jest nadzorowany przez powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Jeśli chcesz się z nim skontaktować to wyślij e-maila na adres: bodymindsoulpoland@gmail.com lub napisz na adres: Body Mind Soul Piotr Klikowicz, ul. Leśniówka 123, 25-146 Kielce;
 2. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w kilku sytuacjach:
 • gdy korzystasz z naszej strony internetowej,
 • gdy zapisujesz się na nasz newsletter,
 • gdy bierzesz udział w konkursach, które organizujemy,
 • gdy zgłaszasz się do nas w sprawie osobistej, marketingowej lub innej,
 • gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach i inne.
 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do prawidłowego świadczenia naszych usług (newsletter), lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.
 2. Przetwarzamy dane, które podałeś nam samodzielnie, ale również te które uzyskaliśmy samodzielnie (m.in. cookies lub z pomocą innego narzędzia). Przetwarzamy również dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Skupiamy się na tym, aby przestrzegać zasady minimalizacji danych (przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy).
 3. Twoje dane przetwarzamy w celu:
 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. musimy spełnić obowiązek przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich,
 • aktywnego monitorowania Twojej aktywności na naszej stronie (m.in. cookies lub z pomocą innego narzędzia),
 • marketingu bezpośredniego (informowanie Ciebie o naszej ofercie itp.),
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
 • monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług,
 • w przypadku Twojej zgody, możemy wysyłać Ci nasz newsletter. Gdy bierzesz udział w konkursie, który organizujemy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jeśli interesuje Cię oferta/propozycje naszych Partnerów i wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, możemy przesyłać Ci wiadomości z ich ofertą w ich imieniu. Nie mamy zamiaru udostępnić im Twoich danych, aby mogli samodzielnie wysyłać Ci wiadomości. Jeśli zapadnie u nas decyzja, aby przetwarzać Twoje dane w innych celach, poinformujemy Cię o tym i poprosimy o wyrażenie Twojej zgody, o ile według przepisów prawa będzie ona wymagana.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda

lub

 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora

lub

 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:

– Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych

– Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości

– Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

– Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

– Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (również w zgodzie z RODO).

Informujemy, że:

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Czas przetwarzania danych dla różnych przypadków wynosi:

 • przetwarzanie na podstawie umowy – dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • przetwarzanie na podstawie zgody w imię określonego celu – do czasu odwołania przez Ciebie Twojej zgody,
 • przetwarzanie w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu – dopóki trwa ten interes (w szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu),
 • przetwarzanie w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 • wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie (pamiętaj, że Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana),
 • udostępnienie jest konieczne w celu realizacji danej usługi (odbiorcami Twoich danych w takiej sytuacji mogą być: Bank lub inny dostawca usług płatniczych [dane są konieczne, aby zrealizować usługę płatniczą], Podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa [organy ścigania, inni dostawcy usług płatniczych itp.]

Pamiętaj, że przekazanie Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim zawsze poprzedzone jest naszą wnikliwą analizą, czy udostępnienie to jest niezbędne.

Dodatkowo korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych (realizacja zadań, obsługa marketingowa, księgowa itp.). Przekazujemy im dane osobowe w określonym celu związanym z ich działalnością, lecz ciągle jesteśmy administratorem Twoich danych i to my odpowiadamy za bezpieczeństwo tych danych. Pragniemy poinformować również, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych do „państw trzecich” (kraje nienależące do Unii Europejskiej ani Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych porównywalnego do poziomu obowiązującego w Unii Europejskiej).

Dla niektórych usług wykorzystujemy zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ma miejsce także ze względów bezpieczeństwa płatności internetowych w przypadku świadczenia usług płatniczych.

W przypadku Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, bierzmy za nie pełną odpowiedzialność. Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (np. protokół SSL, szyfrowanie danych, ograniczenie i kontrola dostępu do danych), mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, masz prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
 • żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
 • żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
 • wykonywać prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO;
 • sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.

Dodatkowo masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Sytuacja ta dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:

 • które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 • które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

Jeśli uznasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, a więc do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
 • jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

Formularze

 1. Serwis (strona internetowa) zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (OVH, WordPress), serwisów obsługujących płatności (Dotpay) lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Pliki cookies

Podobnie jak wielu innych operatorów witryn internetowych, aby uczynić naszą stronę internetową jak najbardziej przyjazną dla użytkowników stosujemy pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce. Pliki te pomagają nam rozpoznawać określone preferencje naszych odwiedzających podczas surfowania w Internecie oraz odpowiednio przeprojektowywać naszą stronę. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to pliki sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Wykorzystujemy jednak także permanentne pliki cookies. Służą one ulepszaniu wskazówek dla użytkowników. Nasze pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, ani nie nadają się do identyfikowania konkretnych osób na stronach internetowych osób trzecich.

Możesz zastosować takie ustawienia przeglądarki, aby informowała Cię o umieszczaniu plików cookies, tak by ich stosowanie było dla Ciebie jawne. Zasadniczo możesz także odmówić zgody na stosowanie plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Może to jednak wiązać się z pozbawieniem Cię możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Logi serwera

 1. Niektóre zachowania użytkowników są przekształcane w informacje, które następnie są logowane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane jedynie w celu sprawnego administrowania serwisem, a także w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta (protokół HTTP),
 • informacje o błędach jakie nastąpiły (protokół HTTP),
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik (tzw. referer link),
 • informacje o używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej,
 • informacje o adresie IP użytkownika.
 1. Powyższe dane nigdy nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

 1. Do udostępnienia danych podlegających udostępnieniu dochodzi jedynie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane, które pozwalają zidentyfikować konkretną osobę fizyczną są udostępnianie jedynie za zgodą tej osoby.
 3. Może dojść do sytuacji, w której Operator strony internetowej będzie zmuszony do udzielenia informacji zebranych przez Serwis dla upoważnionych organów. Zostanie to zrealizowane na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zapisz się na do Grupy wsparcia Prawda o Hashimoto. Uzyskaj profesjonalne wsparcie dietetyków klinicznych, coacha, lekarza oraz wiele innych profitów.