Regulamin dobrowolnych dotacji

Sposób zbierania i cel wykorzystania dobrowolnych dotacji

 1. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej darczyńcą.
 2. Darczyńca może przekazywać dobrowolne dotacje przez 24 godziny na dobę. Body Mind Soul Piotr Klikowicz nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.
 3. Dobrowolna dotacja przekazywana jest na rzecz Piotra Klikowicza przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Body Mind Soul Piotr Klikowicz, ul. Leśniówka 123, 25-146 Kielce, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9591686926, REGON 260444681.
 4. Dobrowolne dotacje wykorzystane będą na: rozwijanie obecnego projektu „Prawda o Hashimoto” oraz tworzenie nowych inicjatyw Body Mind Soul Piotr Klikowicz mających na celu pomoc człowiekowi w osiągnięciu swojego pełnego potencjału na płaszczyznach ciała, umysłu oraz duszy; utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia projektu oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii.
 5. O wszystkich nowych inicjatywach, które będziemy realizować poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej, kanału FB oraz poczty e-mail (newsletter).
 6. Darczyńca może przekazać dobrowolną dotacje na rzecz projektu „Prawda o Hashimoto” oraz kolejnych inicjatyw Body Mind Soul za pomocą modułu płatności (wtyczka Fast Micro Pay*) znajdującego się na niniejszej stronie internetowej.

*Dane właściciela wtyczki: Wtyczka Fast Micro Pay – Marek Duda , ul. Madler 10 , 21-500 Biała Podlaska, tel. 570 664 431, email: marek.duda@pracabezszefa.pl

 1. Dobrowolne dotacje są obsługiwane przez operatora płatności:

Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

 1. Darczyńca może przekazać dobrowolną dotacje za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę Dotpay tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i bezpośredniego przelewu na konto oraz przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 2. Darczyńca może przekazać dowolną podaną przez siebie kwotę.

Dane osobowe

 1. Wpłacając dobrowolną dotacje darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzebę obsługi dobrowolnych dotacji. Gromadzimy następujące dane: adres e-mail oraz kwotę darowizny. Body Mind Soul Piotr Klikowicz zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania dobrowolnych dotacji online jest Body Mind Soul Piotr Klikowicz.
 2. Body Mind Soul Piotr Klikowicz zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji dobrowolnych dotacji.
 3. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Body Mind Soul Piotr Klikowicz nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat dobrowolnych dotacji bez ich wiedzy i zgody.

Rezygnacja z przekazania dobrowolnej dotacji

 1. Wpłacona dobrowolna dotacja nie podlega zwrotowi dla darczyńcy.

Bezpieczeństwo wpłat

 1. Chronimy wpłaty darczyńców przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznego operatora płatności Dotpay.
 2. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Postanowienia ogólne

 1. Body Mind Soul Piotr Klikowicz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 2. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby firmy Body Mind Soul Piotr Klikowicz.